Гості кафедри

Надзвичайно цікавий та поважний гість завітав до кафежри управління та адміністрування – Колот Анатолій МихайловичАнатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.Анатолій Михайлович – засновник наукової школи з управління персоналом та економіки праці. Він один із перших за часів незалежності України розпочав фундаментальні дослідження проблем праці в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, соціального партнерства, соціальної згуртованості, соціальної відповідальності суб’єктів економіки, держави та громадянського суспільства, соціальної політики.А. М. Колот автор та співавтор понад 25 монографій, більше 30 підручників і навчальних посібників. Загальна кількість публікацій перевищує 310 найменувань.Щиро дякуємо Анатолію Михайловичу за цікаву розмову з викладачами кафедри та магістрами-економістами МДПУ.

Акредитація напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”На виконання наказу Міністерства освіти і науки України (№775-л від 21.05.18 р.) з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в період з 31 травня по 02 червня 2018 року включно працювала експертна комісія у складі: Кудріна Ольга Юріївна – завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, професор, голова комісії та Маслак Ольга Іванівна – завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор економічних наук, професор.Акредитаційну експертизу проведено за такими напрямами:1) підтверджено достовірність інформації, поданої Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького до ДОУ “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” у зв’язку з проведенням первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”.2) підтверджено відповідність встановленим законодавством вимогам щодо якісного складу кадрового забезпечення першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, науково-методичного рівня та підвищення кваліфікації викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності випускової кафедри економіки, управління та адміністрування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;3) виявлено повноту навчального та методичного забезпечення напряму підготовки, наявність навчальної документації, використання комп’ютерних технологій;4) підтверджено відповідність нормативам технологічних вимог щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”.За підсумками перевірки встановлено: можливість акредитації напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” (спеціальність 051 “Економіка”, галузь 05 “Соціальні та поведінкові науки” за переліком, затвердженим Постановою КМУ від 29.04.2015 року №266) з ліцензованим обсягом 20 (двадцять) осіб.

Акредитація освітньо-професійної програми «Економіка та бізнес»за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освітиНа виконання наказу Міністерства освіти і науки України №708-л від 15.05.18 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в період 21-23 травня проводе роботу експертна комісія з акредитації освітньої програми “Економіка та бізнес”.Голова експертної комісії – Ігнатенко Микола Миколайович, завідувач кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, доктор економічних наук; член комісії – Карпенко Андрій Володимирович, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Запорізького національного технічного університету, кандидат економічних наук.В перші години роботи експертної комісії до приміщення кафедри економіки, управління та адміністрування завітав заступник Міністра освіти і науки України Максим Віталійович Стріха.