Історія кафедри управління та адміністрування

Department of Economics, Management and Administration

На початку 2004-2005 навчального року у складі економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету засновано кафедру економіки і менеджменту.

В 2007 році кафедру економіки і менеджменту реорганізовано в два структурних підрозділи університету: кафедру економіки; кафедру менеджменту і туристичної індустрії.

2017 р. у складі факультету інформатики, математики та економіки шляхом об’єднання колективів науково-педагогічних працівників, що розвивали економічні та управлінські напрями підготовки, спеціальності та відповідні наукові школи засновано кафедру економіки, управління та адміністрування.
Засновником економічної освіти в університеті, першим завідувачем кафедри, є кандидат економічних наук, професор Дергаль Анатолій Васильович.

Організацією роботи та управлінням колективами деканату, кафедр здійснювали кандидат географічних наук, доцент Донченко Лариса Михайлівна; кандидат економічних наук, доцент Леушина Олена Анатоліївна. 2013 року на посаду завідувача кафедри призначено кандидата економічних наук, доцента Петренко Володимира Андрійовича.

Значний внесок в становлення та розвиток кафедри зробили:

  • кандидат економічних наук, доцент Круть Олександр Корнійович,
  • кандидат технічних наук, професор Хорошилова Таміла Іванівна,
  • кандидат економічних наук, доцент Дядечко Світлана Юхимівна,
  • кандидат економічних наук, доцент Адаменко Вадим Кирилович.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого загального та фахового науково-методичного рівнів, підготовкою сучасних науково-методичних матеріалів, беруть участь у наукових конференціях, семінарах.

Основні напрями наукової роботи кафедри базуються на пріоритетах та практичних потребах регіону, серед них:

  • розвиток механізмів державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України;
  • прогнозування соціально-економічних процесів в соціальній сфері;
  • економіко-адміністративні проблеми ефективності антикризового управління;
  • проблеми і перспективи державної підприємницької політики в Україні;
  • організаційно-правові умови зовнішньоекономічної діяльності.

Викладачі кафедри зосереджують увагу на підвищенні якості знань студентів. Характерною рисою навчання є сполучення економічної та управлінської складової освіти, теоретичної фундаментальної освіти з можливостями практичної підготовки. Розроблені і продовжують вдосконалюватися навчальні комплекси цілого ряду економічних та управлінських дисциплін, які включають лабораторні та практичні заняття з роботою на персональних комп’ютерах. Ці завдання мають практичне значення, оскільки спрямовані на вирішення конкретних прикладних завдань з економіки, менеджменту, маркетингу, готельно-ресторанної справи та туристичного бізнесу. З метою надання допомоги студентам у самостійній роботі  розроблені комплекси завдань з окремих тем, питання для самопідготовки і самоконтролю. Активно здійснюється взаємовідвідування лекцій, практичних завдань, самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, що посилює відповідальність усіх викладачів кафедри, стимулює ретельну підготовку до занять, пошук ефективних методів та форм роботи зі студентами.

Викладачі кафедри активно залучають обдаровану молодь до наукової роботи. На кафедрі постійно діє студентський науковий гурток. Студенти беруть участь у студентських наукових конференціях та мають публікації у періодичних наукових виданнях.

Наша кафедра з 2004 року активно готує і випускає сотні висококваліфікованих фахівців. І ти можеш стати одним з них!